تخفیف

طرح های تخفیفی سال 1401

/discount-01

چگونه می توانیم از طرح های تخفیفی بصائر استفاده کنیم؟


طرح های تخفیفی

/discount

چگونه می توانیم از طرح های تخفیفی بصائر استفاده کنیم؟


طرح‌های تخفیفی ترم پاییز بصائر

/takhfif

همه افراد می‌توانند از طرح‌های تخفیفی بصائر بهره‌مند شوند.طرح‌های تخفیفی بصائر در سه قالب معرفی افراد، ارسال پوستر در گروه یا کانال و قرار دادن استوری در صفحه شخصی اینستاگرام.