تخفیف

تخفیف‌های ترم زمستان 1402

/discount1402-win

چگونه می‌توانیم از طرح‌های تخفیفی بصائر استفاده کنیم؟


تخفیف‌های ترم پاییز 1402

/discount1402-fall

چگونه می توانیم از طرح‌های تخفیفی بصائر استفاده کنیم؟


تخفیف‌های ترم تابستان 1402

/discount1402-sum

چگونه می توانیم از طرح‌های تخفیفی بصائر استفاده کنیم؟


تخفیف‌های ترم زمستان 1401

/discount1401-win

چگونه می توانیم از طرح‌های تخفیفی بصائر استفاده کنیم؟


تخفیف‌های ترم پاییز 1401

/discount1401-fall

چگونه می توانیم از طرح‌های تخفیفی بصائر استفاده کنیم؟


طرح های تخفیفی تابستان 1401

/discount-01

چگونه می توانیم از طرح های تخفیفی بصائر استفاده کنیم؟


طرح های تخفیفی

/discount

چگونه می توانیم از طرح های تخفیفی بصائر استفاده کنیم؟


طرح‌های تخفیفی ترم پاییز 1400

/takhfif

همه افراد می‌توانند از طرح‌های تخفیفی بصائر بهره‌مند شوند.طرح‌های تخفیفی بصائر در سه قالب معرفی افراد، ارسال پوستر در گروه یا کانال و قرار دادن استوری در صفحه شخصی اینستاگرام.