دوره های تربیتی

تربیت خاموش

/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4

گاهی اوقات ما فکر می کنیم معلمی یعنی خوب حرف زدن یعنی بیان خوب داشتن و در نهایت یعنی اغنا به وسیله لسان اما اینطور نیست...