مغالطات

مغالطات

/moghaletat

مغالطاتمغالطات

/moqaletat

سواد رسانه‌ای برای فهم مغالطات است شیطنت های گفتاری برای صحیح نشان دادن اشتباهات