نماز

از چه سنی فرزندانمان را به نماز خواند عادت دهیم؟

/namaz-khandan-farzandan

از چه سنی فرزندانمان را به نماز خواند عادت دهیم؟
چهل نکته پیرامون کاهل نمازی برای معلم دینی

/namaz

تعهد به نماز در مدرسه - نکاتی درباره کاهل نمازی بر اساس نمونه‌های واقعی