امام زمان

آیا فکر می کنید شما و امام دربرابر قانون یکی هستید؟

/ghanon-emam

امام در مقابل قانون نیست بلکه امام خود قانون و قانون گذار است.